MVSC is een kenniscentrum dat jarenlange expertise verbindt met hedendaagse vraagstukken van maatschappelijk belang. Wat zijn drivers voor radicalisering en terrorisme? Hoe behouden we in deze gefragmenteerde wereld sociale cohesie tussen mensen? En wat zijn oorzaken voor politiek en ander geweld? Hoe samenleven in een multiculturele wereld waar vluchtelingen en migranten soms wel en soms niet welkom zijn? Hoe overvolle steden leefbaar houden? Hoe houden we politie dicht bij de burger en daar waar ze nodig is? En wat zijn effecten van een hedendaags overlast en veiligheidsbeleid?


Deze en andere thema’s worden door MVSC wetenschappelijk, beleidsmatig en praktijkgericht bestudeerd. Door het detecteren van thema’s voor de toekomst, fileren van complexe vraagstukken en rapporteren en publiceren gaat MVSC het debat aan en vindt sleutels tot oplossingen voor veiligheids- en samenlevingsvraagstukken.


Een jarenlange ervaring met vertaling van vaak complexe wetenschappelijke inzichten naar de beleidsmatige praktijk verzekert succes op korte en lange termijn. De multidisciplinaire insteek en een goed gevuld contactenboek draagt hiertoe bij, want samen naar oplossingen zoeken voor complexe problemen is ons credo. Vanuit een sterk geloof in de maakbaarheid van de samenleving, de wetenschap en een open debatcultuur formuleert MVSC, samen met u, prangende vragen die op een antwoord wachten, bestudeert deze en draagt oplossingen aan. En dit in diverse kennisgebieden (thema’s) vanuit verschillende werkvormen. Klik even door om hier meer van te weten.


MVSC wacht op uw vragen!


Biografie


Paul Ponsaers (°13 maart 1952) behaalde zijn licenties in de Sociologie en de Criminologie. Later verdedigde hij zijn doctoraal proefschrift in de Criminologie met succes. Hij startte zijn wetenschappelijke carrière als wetenschappelijk assistent van wijlen professor Lode Van Outrive aan de Universiteit van Leuven. Gedurende deze periode was hij vooral betrokken bij onderzoek naar politiek geweld. Hij maakte zijn doctoraal proefschrift over de arbeidsinspectie in België.


Naderhand werkte hij gedurende een periode van vijf jaar als journalist voor het dagbladDe Morgen, waar hij vooral betrokken was in onderzoek naar extreemrechts politiek geweld en de zogenaamde "Bende van Nijvel".


Later werd hij hoofd van de afdeling Politiebeleidsondersteuning van de Algemene Politiesteundienst. In den beginne was dat in het kader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, naderhand in de schoot van de APSD zelf gedurende 10 jaar. Het is in dit kader dat Paul verschillende grootschalige onderzoeksprojecten opzette, zoals de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteitscijfers en de veiligheidsmonitor.


Van 1998 tot 2012 was Paul werkzaam in de schoot van de Universiteit Gent, afdeling Strafrecht en Criminologie, waar hij de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA) uitbouwde. Hij onderwees "Politiestudies", "Rechtssociologie" en "Methoden en Technieken van het Criminologisch Onderzoek". Sinds 2012 is hij professor emeritus van de UGent.


Paul is stichtend algemeen editor van de kwartaalreeks Cahiers Politiestudies en de Reeks Veiligheidsstudies (Gompel&Svacina). Ook is hij stichtend lid van de redactie van de reeks Het Groene Gras (Boom Uitgevers).


Hij publiceerde een groot aantal artikelen en papers in nationale en internationale tijdschriften en boeken betreffende politie, financieel-economische criminaliteit, veiligheidsanalyse en veiligheidsbeleid. Op dit moment concentreert hij zich op de domeinen waarin MVSC actief is.


Loopbaan


  • November 1976 – September 1983 : Wetenschappelijk medewerker KULeuven
  • Maart 1983 – April 1984 : Belgisch Committee voor UNICEF
  • Mei 1984 – Augustus 1988 : Dagblad De Morgen
  • September 1988 - Januari 1989 : Vrije Universiteit van Amsterdam (Nl.)
  • Februari 1989 - December 1992 : Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • Januari 1993 - November 1993 : Consultant TC Team Consult
  • November 1993 - Mei 1994 : Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken
  • Mei 1994 - September 1998 : Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Politiesteundienst
  • Januari 1994 -September 2012 : Voltijds hoogleraar Universiteit Gent
  • Oktober 2012 - heden : Emeritus professor Universiteit Gent