Binnen het brede domein van maatschappelijke veiligheid en sociale cohesie wordt door Paul met vijf diverse werkvormen gewerkt. Het gaat om clusters die elkaar versterken, op elkaar inspelen en zowel samen als afzonderlijk worden aangeboden.

Wetenschappelijk onderzoek

Als socioloog-criminoloog bestudeert Paul de problematiek van de veiligheid bij MVSC vooral vanuit de brede (structurele) context, met oog voor achterliggende maatschappelijke factoren van de veiligheidsproblematiek.

Naast het verder uitbouwen van een literatuuroverzicht en een inventaris van bestaand onderzoek, worden eigen onderzoeksinzichten opgebouwd vanuit een expliciet empirische aanpak met aandacht voor wetenschappelijke methoden uit het sociaal wetenschappelijk onderzoek.

Deze methoden zijn vooral kwalitatief van aard (interview, analyse van eerste en tweede bronnen, participerende observatie, veldonderzoek, focus groups, sociale media analyse, enz…). Zowel theoretische kennisopbouw als praktische resultaten en aanbevelingen horen in dit pakket thuis.

Training & Presentaties

Binnen het luik training wordt aandacht gegeven aan het didactisch doorgeven van kennis teneinde het kennispotentieel bij de doelgroep te verhogen en kritisch van gedachten te wisselen zodat nieuwe inzichten kunnen ontstaan. De trainingen zijn dus vooral interactief waarbij -vanuit de grote expertise van MVSC- op maat kan worden gewerkt en individuele vragen aan bod kunnen komen.

Door de jarenlange ervaring van Paul met didactiek (met opbouw van inzichtelijke ppt’s en lessenpakketten) worden complexe vraagstukken en mogelijke antwoorden daarop op inzichtelijke wijze helder gemaakt en overgebracht aan de deelnemers.

Zowel de organisatie van kleinschalige interactieve seminaries als het geven van trainingen en lezingen op (nationale en internationale) conferenties, als de organisatie van academische of praktijkgerichte workshops horen thuis in dit takenpakket. 

Consultancy

Paul werkte in het verleden aan consultancy opdrachten voor internationale partners zoals de UNDP, DCAF, Europol, ESC, Geneva Center for Security Governance, … en is een veelgevraagde partner als het gaat om adviesverlening en consultancy in vraagstukken van veiligheid en integratie, radicalisering en stedelijk beleid. Deze activiteiten worden vanaf nu ondergebracht in MVSC.

Hij verleent adviezen (gebaseerd op wetenschappelijk inzicht en kennis) zowel aan beleidsmakers (gouvernementele en niet gouvernementele instituties), als aan NGO’s, kenniscentra, vzw’s, universiteiten en andere   geïnteresseerde instanties. Door de excellente kennis van Engels en Frans behoren consultancy opdrachten voor buitenlandse opdrachthouders en instanties -naast consultancy in eigen land- tot de kernopdrachten. Momenteel werkt MVSC actief mee aan een grootschalig onderzoeksproject van het United Nations Development Program over parlementaire controle op veiligheidsdiensten.

Publicaties

Niet alleen beschikt MVSC over een excellente eigen publicatie-output van meer van 600 eigen werken, ook zetelt het kenniscentrum in diverse redactiecomités van gerenommeerde tijdschriften. Wetenschappelijke peer reviewing en vooral internationale publicaties verzorgen in A1 ranked journals vergt kennis en expertise.

MVSC heeft als plus dat ze de markt van tijdschriften in dit domein niet alleen goed beheerst (en een overzicht houdt over de verschenen thema’s) maar ook het proces van internationaal publiceren zeer goed kent. Zowel het onder de aandacht brengen van onderzoekresultaten aan een breed lezerspubliek door het verzorgen van eigen publicaties  als het begeleiden van scholars naar internationale publicaties behoort tot dit actiedomein. Paul Ponsaers schraagt mee de Nederlands-Belgische kwartaalreeks Cahiers Politiestudies.

Coaching

Op een degelijke wijze wetenschappelijk onderzoek voeren vraagt een ruime voorkennis. Hoe formuleer ik een onderzoeksvraag? Welke methode is het beste gepast om deze te onderzoeken? Hoe analyseer ik mijn resultaten? Hoe geef ik structuur aan mijn eindrapport? Door de jarenlange ervaring van MVSC met doceren in wetenschappelijke onderzoek methoden enerzijds en anderzijds het zelf aanvragen en doorvoeren van wetenschappelijk projecten (BOF, FWO, PHD begeleiding, opdracht projecten voor ministeries en andere partners) garandeert coaching van jonge onderzoekers vaak snel resultaten en succes.